रोमे रोमे हुँ तारो बनी जाउ चु – Rome Rome Che Taru Bani Jaau Chu


 

ROME ROME HU TARO THATO JAU CHU
TARA PREM MAA PRABHUJI HU
BHINJAU CHU ..(3)

HAVE PARVADE NHI RAHEVANU TARA THI DUR
TARE RAHEWANU HRADAY MA HAJRA HAJUR…(2)
TARI NAJARO MAA NAJARATO JAU CHU
TARA PREM MA PRABHUJI HU BHINJAU CHU
ROME ROME…(2)

HAVE JODU NAHI NATO HU JAG MA KOI THI
MANE VHALO TU VHALO TU VAHALO SAU THI…(2)
TARI YAADO MA KHOVATO JAU CHU
TARA PREM MA PRABHUJI HU BHINJAU CHU
ROME ROME…(2)

HAVE SHARNU LIDHU CHE TO SAT RAKHJE
TARA BAAD NE TARA CHARNE RAKHJE…(2)
VITRAGI TARA TAHAKI HU SOHAU CHU
TARA PREM MA PRABHUJI HU BHINJAU CHU

ROME ROME…(2)