Prabhu darshan sukh sampada – Stuthi by Jain Bhakti Songs

nakoda-parshwanath

 

Prabhu darshan sukh sampada, prabhu darshan nava nidh

Prabhu darshan thi pamiea, sakal padhaaratha siddha

Bhaave bhaavana bhaavie, bhaave dije daan

Bhaave jinavar pujiea, bhaave keval gnan

Jivada jinavar pujiea, puja na fal hoi

Raja name, praja name, Aan lope koi

Fulda kera baag ma, bhetha shri jinarai

Gem tara ma chandra ma, tyem shobhe maharai

Vadi champo morio, sovan pakhdie

Parshva jineshvara pujie, panche angadie

Prabhu naam ni aavshadhi, khara bhav thi khai

Rog pida vyaape nahi, maha dosh mith jaay

Tribhuvan naayak tu dhani, mahi moto maharaaj

Mote punye pami yo, tuj darshan hu aaj

Aaj mannorath savi falya, pragthya punya kholol

Paap karma dure tadya, naatha dukh dandol